Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - OPS Bemowo > Menu Przedmiotowe > Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw > Ponowne wykorzystanie informacji

Ponowne wykorzystanie informacji

  Drukuj
 

Zasady udostępniania informacji sektora publicznego będących w posiadaniu Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w celu ich ponownego wykorzystania

1.Ponownemu wykorzystaniu podlega informacja publiczna:

  1)udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 
    Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
    (zwanego dalej „Ośrodkiem”);
  2)umieszczona w serwisie internetowym
www.opsbemowo.waw.pl;
  3)przekazana na wniosek o ponowne wykorzystanie informacji
     publicznej.

2.Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej:

Jeżeli dla danej informacji publicznej udostępnionej w BIP nie zostały określone inne warunki ponownego wykorzystania, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wykorzystujące te informacje w celu ich ponownego wykorzystania są zobowiązane do:

  1)Informowania o źródle pozyskania danych;
  2)Wskazania daty pozyskanej informacji;
  3)Udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie;
  4)Informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystanej.

3.Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej udostępnianych na wniosek

Ośrodek określa ewentualne warunki udostępnienia informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania odrębnie dla każdego wniosku i przekazuje je wnioskodawcy.

4.Tryb wnioskowy udostępniania informacji publicznych w celu ponownego wykorzystania

Udostępnienie informacji publicznych w celu ich ponownego wykorzystania następuje na wniosek w przypadkach gdy:

  1)informacja publiczna nie została udostępniona w Biuletynie
     Informacji Publicznej;
  2)wnioskodawca zamierza wykorzystać informacje publiczną na
     warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone.

Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej zawiera w szczególności dane określone w art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 25 lutego 2016 roku o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 352 z późn. zmn.).

Wniosek wnosi się w postaci papierowej albo dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 750).

W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

Rozpatrzenie wniosku następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli wniosek nie może zostać rozpatrzony w terminie, zawiadamia się wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia. W takim przypadku wniosek rozpatruje się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Na wnioskodawcę może być nałożona opłata za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanej we wniosku o ponowne wykorzystanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.

Wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania i przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania w określony sposób i w określonej formie.

Przy ustalaniu ewentualnej  opłaty brane będą pod uwagę takie czynniki jak:
  ·liczba pracowników zaangażowanych w przygotowanie danych,
  ·czas pracy poświęcony na przygotowanie danych,
  ·koszty materiałowe (np. papier, nośniki informatyczne),
  ·koszty przekazania informacji w formie wskazanej przez wnioskodawcę.

5.Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystania oraz o prawie sprzeciwu

Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej, a także wysokość opłat za ponowne wykorzystanie informacji publicznej może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić o przyjęciu oferty. W przypadku otrzymania sprzeciwu w drodze decyzji rozstrzyga się o warunkach ponownego wykorzystania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystanie.

Do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystanie informacji oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zmn.).

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zmn.).

6.Informacja o udzieleniu wyłącznego prawa do korzystania z informacji.

W przypadku gdy prawidłowe wykonywanie zadań publicznych wymaga ograniczenia korzystania z informacji przez innych użytkowników, z użytkownikiem może zostać zawarta umowa o udzielenie wyłącznego prawa do korzystania z tej informacji.

7.Sposób korzystania z informacji publicznych spełniających cechy utworu lub stanowiących bazę danych

Ośrodek zapewnia możliwość wykorzystywania utworu lub bazy danych, do celów komercyjnych i niekomercyjnych, tworzenia i rozpowszechniania kopii utworu lub bazy danych, w całości lub we fragmentach, oraz wprowadzania zmian i rozpowszechniania utworów zależnych, pod warunkiem, że nie narusza to ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 880) lub ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402 z późn. zm.), z zastrzeżeniem praw przysługujących podmiotom trzecim.

8. Zasady odpowiedzialności 

Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za dalsze udostępnienie informacji, przez podmioty powtórnie je wykorzystujące, z naruszeniem przepisów regulujących ich ochronę.

 
 
Wprowadził Rusak Adam (OPS Bemowo) 07-09-2016
Aktualizujący Rusak Adam (OPS Bemowo) 06-06-2017
Zatwierdzający Rusak Adam (OPS Bemowo) 06-06-2017
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 06-06-2017
Liczba odwiedzin: 1273