Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - OPS Bemowo > Menu Przedmiotowe > Rekrutacja > Podinspektor ds. kancelarii

Podinspektor ds. kancelarii

  Drukuj
 
Typ ogłoszenia
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze
Nr referencyjny
05/2021
Stanowisko
PODINSPEKTOR ds. KANCELARII
Komórka organizacyjna/Podmiot
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
Dzielnica
Brak
Termin
17-05-2021
Etap
Zakończone postępowania rekrutacyjne
Załączniki

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy
ul. Rozłogi 10 , 01-381 Warszawa

ogłasza nabór na wolne stanowisko

PODINSPEKTOR ds. KANCELARII (1 etat)
w Dziale Administracyjno-Gospodarczym

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku podinspektora będzie należało:
• Prowadzenie ewidencji korespondencji wychodzącej oraz przesyłek zgodnie z instrukcją kancelaryjną;
• Wysyłanie korespondencji i przesyłek;
• Rozdzielanie korespondencji zgodnie z dekretacją Dyrektora;
• Obsługa poczty elektronicznej sekretariatu;
• Obsługa spotkań służbowych Dyrektora i Zastępcy Dyrektora-prowadzenie kalendarza spotkań;
• przygotowywanie projektów pism i dokumentacji, prowadzenie terminarzy,
• Obsługa interesantów – udzielanie informacji i kierowanie do właściwych działów/zespołów;
• Obsługa aplikacji 19115:
• Protokołowanie wewnętrznych narad i zebrań;
• przygotowywanie oraz przekazywanie akt zakończonych spraw do Archiwum.

Wymagania konieczne:
• obywatelstwo polskie – o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust.2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1282),
• wykształcenie min. średnie,
• min. 2 letni staż pracy,
• min. 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy jako pracownik biurowy , obsługi sekretariatu, kancelarii;
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
• niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
• nieposzlakowana opinia,
• samodzielność i sumienność.

Wymagania pożądane:
• wykształcenie wyższe I stopnia z zakresu administracji;
• umiejętność organizacji pracy w biurze (sekretariacie);
• umiejętność pracy z tzw. trudnym klientem.

Warunki zatrudnienia na stanowisku:
• zatrudnienie nastąpi w oparciu o umowę o pracę w wymiarze 1/1 etatu,
• praca odbywać się będzie w pomieszczeniach Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo w Warszawie i poza nim. Budynek nie jest dostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących. Wejście do budynku dostosowane do wózków inwalidzkich. Budynek z windą wewnętrzną umożliwiającą przemieszczanie się wózkiem inwalidzkim między kondygnacjami. Toaleta dla osób niepełnosprawnych zlokalizowana na parterze. Siedziba Ośrodka monitorowana;
• praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie i obsługą urządzeń biurowych;
• na stanowisku brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, słabowidzącym oraz niedosłyszącym.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• podpisane odręcznie: curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny;
• podpisane pisemne oświadczenie potwierdzające obywatelstwo;
• kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1282)
• kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
• kopie dokumentów potwierdzających min 2 lata stażu pracy oraz 1 rok doświadczenia zawodowego,
• podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwa skarbowe;
• podpisana odręcznie klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb tego naboru, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

.......................................................
Data i podpis kandydata do pracy”
• podpisane oświadczenie dla potrzeb przyszłych rekrutacji (wyrażenie zgody jest dobrowolne):
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Rozłogi 10, w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy od dnia złożenia oferty nie dłużej niż 12 miesięcy.

.......................................................
Data i podpis kandydata do pracy”
• podpisana klauzula informacyjna, o której mowa w art. 13 RODO dla kandydatów
do pracy w Ośrodku (załączona do niniejszego ogłoszenia).
Nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach postępowania rekrutacyjnego:

Etap I. Weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz dokonanie wstępnej oceny merytorycznej (ocena ofert przeprowadzona w oparciu o przesłane kwalifikacje kandydatów).
Etap II. Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy i dokonanie wyboru pracownika
na jej podstawie.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów w zamkniętej kopercie do sekretariatu Dyrektora lub przesłanie za pośrednictwem poczty do dnia 17 maja 2021 r. (decyduje data wpływu do Sekretariatu Ośrodka ) na adres:
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy
ul. Rozłogi 10, 01-310. Warszawa

z dopiskiem na kopercie: „PODINSPEKTOR ds. kancelarii”

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy rozpatrzy tylko te oferty, które zostaną złożone zgodnie z ww. wytycznymi. Dokumenty uważa się za dostarczone
w terminie, jeżeli wpłynęły na ww. adres w terminie do dnia 17 maja 2021 r. do godz. 16.00.

Informacja o wyniku naboru (PDF)

 
 
Wprowadził Rusak Adam (OPS Bemowo) 06-05-2021
Aktualizujący Rusak Adam (OPS Bemowo) 24-05-2021
Zatwierdzający Zwierz Izabela (OPS Bemowo) 24-05-2021
Publikujący Zawodnik-Moranowicz Ewa (Gabinet Prezydenta (GP)) 24-05-2021
Liczba odwiedzin: 152
Rejestr zmian