Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - OPS Bemowo > Menu Przedmiotowe > Rekrutacja > KIEROWNIK Zespołu Pomocy Specjalistycznej ds. Przeciwdziałania Przemocy

KIEROWNIK Zespołu Pomocy Specjalistycznej ds. Przeciwdziałania Przemocy

  Drukuj
 
Typ ogłoszenia
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze
Nr referencyjny
20.09.2018
Stanowisko
Kierownik Zespołu Pomocy Specjalistycznej ds. Przeciwdziałania Przemocy
Komórka organizacyjna/Podmiot
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
Dzielnica
Bemowo
Termin
01-10-2018
Etap
Zakończone postępowania rekrutacyjne
Załączniki

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy
Ogłasza nabór  na  wolne stanowisko

KIEROWNIK Zespołu Pomocy Specjalistycznej ds. Przeciwdziałania Przemocy
w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy

 
Do zadań Kierownika Zespołu Pomocy Specjalistycznej ds. Przeciwdziałania Przemocy należy w szczególności:
•Organizacja pracy zespołu
•Dokładne i sumienne wykonywanie powierzonych zadań oraz nadzór nad prawidłową realizacją zadań przez podległych pracowników
•Zgłaszanie wniosków o podjęcie działań zapobiegawczych, korygujących, naprawczych i innowacyjnych
•Upowszechnianie i promowanie działań Ośrodka realizowanych na rzecz mieszkańców Dzielnicy
•Zbieranie, analizowanie i aktualizowanie  informacji dotyczących rozpoznania potrzeb oraz możliwości pomocy osobom/rodzinom dotkniętym problemem przemocy
•Udzielanie informacji oraz poradnictwa specjalistycznego dla osób/rodzin z problemem przemocy
•Prowadzenie zajęć grupowych dla wybranych grup klientów/rodzin
•Współdziałanie w zakresie realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
•Nadzór nad realizacją zadań z zakresu organizacyjno-technicznego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
•Współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, przedstawicielami podmiotów uprawnionych do wszczynania procedury „Niebieskiej Karty” oraz wyspecjalizowanymi placówkami, instytucjami i organizacjami w zakresie pomocy osobom/rodzinom z problemem przemocy

Wymagania konieczne:
•wykształcenie wyższe I stopnia,
•min. 5-letni staż pracy
•minimum 1 rok doświadczenia w kierowaniu,
•znajomość przepisów prawa zwłaszcza w zakresie: ustawy o ustroju m. st. Warszawy, ustawa o pracownikach samorządowych, ustawy o pomocy społecznej,  ustawy kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,  przepisy dot. danych osobowych, ustawy o dostępie do informacji publicznej
•pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
•niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
•nieposzlakowana opinia,
•obywatelstwo polskie.

Wymagania pożądane:
•wykształcenie wyższe II stopnia,
•wiedza z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
•zdolności analityczne,
•umiejętność zarządzania zespołem
•dobra organizacja pracy własnej oraz umiejętność delegowania uprawnień i zadań,
•inicjatywa,
•umiejętność szybkiego podejmowania decyzji,
•umiejętność rozwiązywania konfliktów,
•dyspozycyjność,
•efektywność działania,
•umiejętność przyjmowania odpowiedzialności,
•umiejętność radzenia sobie ze stresem
•rzetelność, sumienność, samodzielność, komunikatywność,  

Miejsce pracy: Praca w budynku Ośrodka (I piętro) i poza nim. Bezpieczne warunki pracy. Budynek niedostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących. Wejście do budynku dostosowane do wózków inwalidzkich. Budynek z windą wewnętrzną umożliwiającą przemieszczania się wózkiem inwalidzkim między kondygnacjami. Toaleta dla osób niepełnosprawnych zlokalizowana na parterze. Siedziba Ośrodka monitorowana.


Stanowisko pracy: Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, obsługą urządzeń biurowych, przemieszczeniem się wewnątrz budynku. Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym.

Warunki zatrudnienia: zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.
W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym umowa o pracę może zostać zawarta na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy. Pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym podlega służbie przygotowawczej.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
•podpisane odręcznie: curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny;
•kopie dokumentów potwierdzających  wymagane wykształcenie;
•kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany min. 5 letni staż pracy w tym 1 rok stażu na stanowisku kierowniczym lub zaświadczenie potwierdzające 1 rok w kierowaniu, zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy;
•podpisane odręcznie oświadczenie o posiadanym obywatelstwie ;
•podpisane odręcznie oświadczenie  o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
•oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
•kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku
            kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a
            ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych    
            (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.)       
•podpisana odręcznie klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Rozłogi 10 w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.
.......................................................
Data i podpis kandydata do pracy
•podpisana klauzula informacyjna,  której mowa w art. 13 RODO  dla kandydatów do pracy w Ośrodku (załączona do niniejszego ogłoszenia).

Nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach postępowania rekrutacyjnego:
Etap I. Weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz dokonanie wstępnej oceny merytorycznej.
Etap II. Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy i dokonanie wyboru pracownika na jej podstawie.
Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów osobiście lub za pośrednictwem poczty lub podmiotów doręczających przesyłki w terminie do dnia          01 października 2018 r. na adres:
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
ul. Rozłogi 10, 01-310 Warszawa z dopiskiem na kopercie: „Kierownik Zespołu Pomocy Specjalistycznej ds. Przeciwdziałania Przemocy”
Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na ww. adres w terminie do dnia  01 października 2018 r. do godz. 16.00.
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy rozpatrzy tylko te oferty, które zostaną złożone zgodnie z ww. wytycznymi. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Informacja o wynikach naboru

 
 
Wprowadził Rusak Adam (OPS Bemowo) 20-09-2018
Aktualizujący Rusak Adam (OPS Bemowo) 10-10-2018
Zatwierdzający Rusak Adam (OPS Bemowo) 10-10-2018
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 10-10-2018
Liczba odwiedzin: 715
Rejestr zmian