BIP - OPS Bemowo > Menu Przedmiotowe > Rekrutacja > KIEROWNIK Zespołu Pomocy Specjalistycznej ds. Przeciwdziałania Przemocy

 
Typ ogłoszenia
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze
Nr referencyjny
20.09.2018
Stanowisko
Kierownik Zespołu Pomocy Specjalistycznej ds. Przeciwdziałania Przemocy
Komórka organizacyjna/Podmiot
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
Dzielnica
Bemowo
Termin
01-10-2018
Etap
Zakończone postępowania rekrutacyjne
Załączniki

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy
Ogłasza nabór  na  wolne stanowisko

KIEROWNIK Zespołu Pomocy Specjalistycznej ds. Przeciwdziałania Przemocy
w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy

 
Do zadań Kierownika Zespołu Pomocy Specjalistycznej ds. Przeciwdziałania Przemocy należy w szczególności:
•Organizacja pracy zespołu
•Dokładne i sumienne wykonywanie powierzonych zadań oraz nadzór nad prawidłową realizacją zadań przez podległych pracowników
•Zgłaszanie wniosków o podjęcie działań zapobiegawczych, korygujących, naprawczych i innowacyjnych
•Upowszechnianie i promowanie działań Ośrodka realizowanych na rzecz mieszkańców Dzielnicy
•Zbieranie, analizowanie i aktualizowanie  informacji dotyczących rozpoznania potrzeb oraz możliwości pomocy osobom/rodzinom dotkniętym problemem przemocy
•Udzielanie informacji oraz poradnictwa specjalistycznego dla osób/rodzin z problemem przemocy
•Prowadzenie zajęć grupowych dla wybranych grup klientów/rodzin
•Współdziałanie w zakresie realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
•Nadzór nad realizacją zadań z zakresu organizacyjno-technicznego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
•Współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, przedstawicielami podmiotów uprawnionych do wszczynania procedury „Niebieskiej Karty” oraz wyspecjalizowanymi placówkami, instytucjami i organizacjami w zakresie pomocy osobom/rodzinom z problemem przemocy

Wymagania konieczne:
•wykształcenie wyższe I stopnia,
•min. 5-letni staż pracy
•minimum 1 rok doświadczenia w kierowaniu,
•znajomość przepisów prawa zwłaszcza w zakresie: ustawy o ustroju m. st. Warszawy, ustawa o pracownikach samorządowych, ustawy o pomocy społecznej,  ustawy kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,  przepisy dot. danych osobowych, ustawy o dostępie do informacji publicznej
•pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
•niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
•nieposzlakowana opinia,
•obywatelstwo polskie.

Wymagania pożądane:
•wykształcenie wyższe II stopnia,
•wiedza z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
•zdolności analityczne,
•umiejętność zarządzania zespołem
•dobra organizacja pracy własnej oraz umiejętność delegowania uprawnień i zadań,
•inicjatywa,
•umiejętność szybkiego podejmowania decyzji,
•umiejętność rozwiązywania konfliktów,
•dyspozycyjność,
•efektywność działania,
•umiejętność przyjmowania odpowiedzialności,
•umiejętność radzenia sobie ze stresem
•rzetelność, sumienność, samodzielność, komunikatywność,  

Miejsce pracy: Praca w budynku Ośrodka (I piętro) i poza nim. Bezpieczne warunki pracy. Budynek niedostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących. Wejście do budynku dostosowane do wózków inwalidzkich. Budynek z windą wewnętrzną umożliwiającą przemieszczania się wózkiem inwalidzkim między kondygnacjami. Toaleta dla osób niepełnosprawnych zlokalizowana na parterze. Siedziba Ośrodka monitorowana.


Stanowisko pracy: Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, obsługą urządzeń biurowych, przemieszczeniem się wewnątrz budynku. Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym.

Warunki zatrudnienia: zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.
W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym umowa o pracę może zostać zawarta na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy. Pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym podlega służbie przygotowawczej.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
•podpisane odręcznie: curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny;
•kopie dokumentów potwierdzających  wymagane wykształcenie;
•kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany min. 5 letni staż pracy w tym 1 rok stażu na stanowisku kierowniczym lub zaświadczenie potwierdzające 1 rok w kierowaniu, zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy;
•podpisane odręcznie oświadczenie o posiadanym obywatelstwie ;
•podpisane odręcznie oświadczenie  o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
•oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
•kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku
            kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a
            ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych    
            (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.)       
•podpisana odręcznie klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Rozłogi 10 w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.
.......................................................
Data i podpis kandydata do pracy
•podpisana klauzula informacyjna,  której mowa w art. 13 RODO  dla kandydatów do pracy w Ośrodku (załączona do niniejszego ogłoszenia).

Nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach postępowania rekrutacyjnego:
Etap I. Weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz dokonanie wstępnej oceny merytorycznej.
Etap II. Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy i dokonanie wyboru pracownika na jej podstawie.
Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów osobiście lub za pośrednictwem poczty lub podmiotów doręczających przesyłki w terminie do dnia          01 października 2018 r. na adres:
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
ul. Rozłogi 10, 01-310 Warszawa z dopiskiem na kopercie: „Kierownik Zespołu Pomocy Specjalistycznej ds. Przeciwdziałania Przemocy”
Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na ww. adres w terminie do dnia  01 października 2018 r. do godz. 16.00.
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy rozpatrzy tylko te oferty, które zostaną złożone zgodnie z ww. wytycznymi. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Informacja o wynikach naboru

 
 
Wprowadził Rusak Adam (OPS Bemowo) 20-09-2018
Aktualizujący Rusak Adam (OPS Bemowo) 10-10-2018
Zatwierdzający Rusak Adam (OPS Bemowo) 10-10-2018
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 10-10-2018
Liczba odwiedzin: 706
Rejestr zmian