Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - OPS Bemowo > Menu Przedmiotowe > Rekrutacja > Inspektor-starszy inspektor w Zespole Finansowo-Księgowym

Inspektor-starszy inspektor w Zespole Finansowo-Księgowym

  Drukuj
 
Typ ogłoszenia
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze
Nr referencyjny
02/2020
Stanowisko
Inspektor/starszy inspektor w Zespole Finansowo-Księgowym
Komórka organizacyjna/Podmiot
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
Dzielnica
Bemowo
Termin
24-02-2020
Etap
Postępowania, w których nie upłynął termin składania aplikacji
Załączniki

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy ul. Rozłogi 10 , 01-381 Warszawa
ogłasza nabór na wolne stanowisko inspektor/starszy inspektor w Zespole Finansowo-Księgowym

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku inspektor/starszy inspektor będzie należało
między innymi:
• obsługa finansowa projektów współfinansowanych ze środków EFS:
- wprowadzanie danych do systemu finansowo-księgowego i do obsługi projektów, np.SL2014,
- analiza wydatków pod względem wykonania zadań i paragrafów klasyfikacji budżetowej,
- kompletowanie dokumentów do składanych wniosków o płatność,
- bieżące przygotowywanie dokumentów opisowych do wydatków;
• monitorowanie spłat należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń, w tym
przeterminowanych
• wystawianie wezwań do zapłaty, upomnień, tytułów wykonawczych oraz ich przekazywanie
do organów egzekucyjnych
• naliczanie odpłatności w OWIRON na podstawie wydanych decyzji administracyjnych,
kontrola terminowości wpłat, ustalanie z pracownikiem socjalnym działań mających na celu
wyegzekwowanie wpłaty
• wprowadzanie danych do CRU.
Wymagania konieczne:
• obywatelstwo polskie – o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające
obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust.2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o
pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1282 z późn.zm.),
• wykształcenie minimum średnie
• dla stanowiska inspektor: co najmniej 2 letnie doświadczenia w pracy na podobnym
stanowisku; i co najmniej 4-letni staż pracy
• dla stanowiska starszy inspektor: co najmniej 3 letnie doświadczenia w pracy na podobnym
stanowisku; i co najmniej 5-letni staż pracy
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
• niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
przestępstwa skarbowe,
• nieposzlakowana opinia.
Wymagania pożądane:
• wykształcenie wyższe I stopnia na kierunku rachunkowość, finanse publiczne;
• znajomość obsługi komputera;
• komunikatywność;
• umiejętność pracy w zespole, pod presją czasu;
• umiejętność rozwiązywania problemów;
• dokładność, rzetelność, sumienność, zaangażowanie;
• odpowiedzialność;
• odporność na stres;
• wysoka kultura osobista;
• dobra organizacja pracy.
Warunki zatrudnienia na stanowisku:
• zatrudnienie nastąpi w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, na stanowisku
inspektor/starszy inspektor;
• praca odbywać się będzie w pomieszczeniach Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo w
Warszawie. Budynek nie jest dostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących. Wejście do
budynku dostosowane do wózków inwalidzkich. Budynek z windą wewnętrzną umożliwiającą
przemieszczanie się wózkiem inwalidzkim między kondygnacjami. Toaleta dla osób
niepełnosprawnych zlokalizowana na parterze. Siedziba Ośrodka monitorowana;
• na stanowisku brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym,
słabowidzącym oraz niedosłyszącym.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• podpisane odręcznie: curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list
motywacyjny;
• podpisane pisemne oświadczenie potwierdzające obywatelstwo;
• kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego
skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o
pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1282 z późn. zm.)
• kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
• kopie dokumentów potwierdzających min. 2 letnie doświadczenie zawodowe i 4 letni staż pracy
dla stanowiska inspektor;
• kopie dokumentów potwierdzających min. 3 letnie doświadczenie zawodowe i 5 letni staż pracy
dla stanowiska starszy inspektor;
• podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z
pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne
przestępstwa skarbowe;
• podpisana odręcznie klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
zawartych w ofercie pracy dla potrzeb tego naboru, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
.......................................................
Data i podpis kandydata do pracy”
• podpisane oświadczenie dla potrzeb przyszłych rekrutacji (wyrażenie zgody jest dobrowolne):
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach
aplikacyjnych przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy z siedzibą
w Warszawie przy ul. Rozłogi 10, w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego
w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy
Bemowo m.st. Warszawy od dnia złożenia oferty nie dłużej niż 12 miesięcy.
.......................................................
Data i podpis kandydata do pracy”
• podpisana klauzula informacyjna, o której mowa w art. 13 RODO dla kandydatów
do pracy w Ośrodku (załączona do niniejszego ogłoszenia).
Nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach postępowania rekrutacyjnego:
Etap I. Weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz dokonanie wstępnej oceny merytorycznej
(ocena ofert przeprowadzona w oparciu o przesłane kwalifikacje kandydatów).
Etap II. Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej
Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy i dokonanie wyboru pracownika na jej podstawie.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia
ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.
Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów w zamkniętej kopercie do
sekretariatu Ośrodka lub przesłanie za pośrednictwem poczty do dnia 24 lutego 2020 r.
(decyduje data wpływu do Sekretariatu Ośrodka) na adres:
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy
ul. Rozłogi 10, 01-310 Warszawa.
z dopiskiem na kopercie: „Inspektor/Starszy inspektor w Zespole Finansowo-Księgowym”
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy rozpatrzy tylko te oferty, które
zostaną złożone zgodnie z ww. wytycznymi. Dokumenty uważa się za dostarczone
w terminie, jeżeli wpłynęły na ww. adres w terminie do dnia 24 lutego 2020 r. do godz. 16.00.

 
 
Wprowadził Rusak Adam 12-02-2020
Aktualizujący Rusak Adam 12-02-2020
Zatwierdzający Zwierz Izabela (OPS Bemowo) 10-05-2021
Publikujący Rysiewska-Dąbkowska Faustyna (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 10-05-2021
Liczba odwiedzin: 35
Rejestr zmian