Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - OPS Bemowo > Menu Przedmiotowe > Rekrutacja > Inspektor w Zespole Finansowo-Księgowym

Inspektor w Zespole Finansowo-Księgowym

  Drukuj
 
Typ ogłoszenia
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze
Nr referencyjny
01/2020
Stanowisko
Inspektor w Zespole Finansowo-Księgowym
Komórka organizacyjna/Podmiot
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy
Dzielnica
Bemowo
Termin
31-01-2020
Etap
Postępowania, w których nie upłynął termin składania aplikacji
Załączniki

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy ul. Rozłogi 10 , 01-381 Warszawa
ogłasza nabór na wolne stanowisko INSPEKTOR w Zespole Finansowo-Księgowym

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku inspektor będzie należało między innymi:
• obsługa finansowa projektów współfinansowanych ze środków EFS:
- wprowadzanie danych do systemu finansowo-księgowego i do obsługi projektów, np.SL2014,
- analiza wydatków pod względem wykonania zadań i paragrafów klasyfikacji budżetowej,
- kompletowanie dokumentów do składanych wniosków o płatność,
- bieżące przygotowywanie dokumentów opisowych do wydatków;
• monitorowanie spłat należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń, w tym przeterminowanych
• wystawianie wezwań do zapłaty, upomnień, tytułów wykonawczych oraz ich przekazywanie do organów egzekucyjnych
• naliczanie odpłatności w OWIRON na podstawie wydanych decyzji administracyjnych, kontrola terminowości wpłat, ustalanie z pracownikiem socjalnym działań mających na celu wyegzekwowanie wpłaty
• wprowadzanie danych do CRU.

Wymagania konieczne:

• obywatelstwo polskie – o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust.2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1282 z późn.zm.), 
• wykształcenie minimum średnie
• co najmniej 2 letnie doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku;
• co najmniej 4-letni staż pracy;
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
• niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
• nieposzlakowana opinia.

Wymagania pożądane:
• wykształcenie wyższe I stopnia na kierunku rachunkowość, finanse publiczne;
• znajomość obsługi komputera;
• komunikatywność;
• umiejętność pracy w zespole, pod presją czasu;
• umiejętność rozwiązywania problemów;
• dokładność, rzetelność, sumienność, zaangażowanie;
• odpowiedzialność;
• odporność na stres;
• wysoka kultura osobista;
• dobra organizacja pracy.


Warunki zatrudnienia na stanowisku:
• zatrudnienie nastąpi na czas zastępstwa w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, na stanowisku  inspektor;
•  praca odbywać się będzie w pomieszczeniach Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo w Warszawie. Budynek nie jest dostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących. Wejście do budynku dostosowane do wózków inwalidzkich. Budynek z windą wewnętrzną umożliwiającą przemieszczanie się wózkiem inwalidzkim między kondygnacjami. Toaleta dla osób niepełnosprawnych zlokalizowana na parterze. Siedziba Ośrodka monitorowana;
• na stanowisku brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, słabowidzącym oraz niedosłyszącym.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• podpisane odręcznie: curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny;
• podpisane pisemne oświadczenie potwierdzające obywatelstwo;
• kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1282 z późn. zm.)
• kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
• kopie dokumentów potwierdzających min. 2 letni doświadczenia zawodowego;
• kopie dokumentów potwierdzających min. 4 letni staż pracy;
• podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwa skarbowe;
• podpisana odręcznie klauzula o treści:  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb tego naboru, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

.......................................................
Data i podpis kandydata do pracy”
• podpisane oświadczenie dla potrzeb przyszłych rekrutacji (wyrażenie zgody jest dobrowolne):
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Rozłogi 10, w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy od dnia złożenia oferty nie dłużej niż 12 miesięcy.
.......................................................
Data i podpis kandydata do pracy”
• podpisana klauzula informacyjna, o której mowa w art. 13 RODO  dla kandydatów
do pracy w Ośrodku (załączona do niniejszego ogłoszenia).


Nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach postępowania rekrutacyjnego:

Etap I. Weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz dokonanie wstępnej oceny merytorycznej (ocena ofert przeprowadzona w oparciu o przesłane kwalifikacje kandydatów).
Etap II. Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy i dokonanie wyboru pracownika
na jej podstawie.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów w zamkniętej kopercie do sekretariatu Dyrektora lub przesłanie  za pośrednictwem poczty
do dnia  30 stycznia 2020r. (decyduje data wpływu do Sekretariatu Ośrodka ) na  adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy
ul. Rozłogi 10, 01-310. Warszawa

z dopiskiem na kopercie: „Inspektor w Zespole Finansowo-Księgowym”

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy rozpatrzy tylko te oferty, które zostaną złożone zgodnie z ww. wytycznymi. Dokumenty uważa się za dostarczone
w terminie, jeżeli wpłynęły na ww. adres w terminie do dnia 30 stycznia 2020 r. do godz. 16.00.

-------------------------------------------------

INFORMACJA dotycząca przetwarzania danych osobowych dla kandydatów do pracy

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO), informujemy, że:

1.Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Ośrodek Pomocy Społecznej  Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z siedzibą przy ul. Rozłogi 10 w Warszawie (01-310), adres e-mail: sekretariat@opsbemowo.waw.pl, tel. +48-22-48-71-301 http://opsbemowo.waw.pl/, /default.htm. jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy wykonuje Dyrektor Ośrodka.

2.Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD), z którym można się skontaktować mailowo pod adresem iod@opsbemowo.waw.pl .

3.Cel i podstawy przetwarzania
  1)Dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy 1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
2)Administrator będzie przetwarzał, dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli kandydat wyrazi na to zgodę3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
3)Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna jest wyraźna zgoda na ich przetwarzanie4, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
________________________________________
1 Art. 22 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz §1 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej;
2 Art. 6 ust. 1 lit. b  RODO);  3Art. 6 ust. 1 lit a RODO;   4Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

4.Dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres do 3 m-cy od zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą wykorzystywane przez okres do 12 m-cy.

5.Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych (art. 15 RODO), prawo do ich sprostowania (art. 16 RODO), jak również prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania (art. 18 RODO) oraz prawo do złożenia żądania usunięcia danych (art. 17 RODO). Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Ośrodek.

6.Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.

7.Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

8.Pozyskane dane osobowe nie będą udostępniane w sposób inny niż  na podstawie przepisów prawa w ramach wykonywania obowiązków prawnych ciążących na Ośrodku lub podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Ośrodkiem przetwarzają dane osobowe, których Administratorem jest Ośrodek.

9.Decyzje związane z przetwarzaniem danych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany a dane nie będą podlegały profilowaniu (art. 22 RODO).

Wyniki naboru

 
 
Wprowadził Rusak Adam 22-01-2020
Aktualizujący Rusak Adam 12-02-2020
Zatwierdzający Rusak Adam 12-02-2020
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 12-02-2020
Liczba odwiedzin: 511
Rejestr zmian