Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Rekrutacja

Katalog wyżej: Menu Przedmiotowe

Lista artykułów:


Główny Księgowy

Typ ogłoszenia
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze
Nr referencyjny
 
Stanowisko
Główny Księgowy
Komórka organizacyjna/Podmiot
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
Dzielnica
Bemowo
Termin
22-10-2021
Etap
Zakończone postępowania rekrutacyjne
Załączniki

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy
ul. Rozłogi 10 , 01-310 Warszawa
ogłasza nabór na wolne stanowisko
Główny Księgowy  (1 etat)
w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku Głównego Księgowego  należy  w szczególności kierowanie i nadzór  nad całokształtem spraw związanych z działalnością finansowo – księgową, zgodnie z obowiązującymi przepisami tj.:

Prowadzenie obsługi finansowo - księgowej Ośrodka;   Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami; Prowadzenie obsługi kasowej; Opracowywanie projektów planów finansowych i zmian do budżetu; Kontrola przestrzegania dyscypliny budżetowej; Sporządzanie sprawozdawczości budżetowej, finansowej i statystycznej; Nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów księgowych; Dokonywania wstępnej kontroli:
a)zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
b)kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

Wymagania konieczne:

wykształcenie: zgodnie z ustawą o finansach publicznych -spełnienie jednego z poniższych warunków:
a) ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości,
b) ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości,
c) wpisanie do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
d) posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanego na podstawie odrębnych przepisów, min. 3 letni staż pracy, min. 5 lat doświadczenia zawodowego w zakresie księgowości i finansów, min 3 lata doświadczenia w kierowaniu zespołem, obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) –strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe; posiadanie znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego.

Wymagania pożądane:

 Wykształcenie: wyższe II stopnia : Rachunkowość i Finanse, Ekonomia.

 Warunki zatrudnienia na stanowisku:

zatrudnienie nastąpi w oparciu o umowę o pracę w wymiarze 1/1 etatu,   praca odbywać się będzie w pomieszczeniach Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo w Warszawie i poza nim. Budynek nie jest dostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących. Wejście do budynku dostosowane do wózków inwalidzkich. Budynek z windą wewnętrzną umożliwiającą przemieszczanie się wózkiem inwalidzkim między kondygnacjami. Toaleta dla osób niepełnosprawnych zlokalizowana na parterze. Siedziba Ośrodka monitorowana; praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie i obsługą urządzeń biurowych; na stanowisku brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, słabowidzącym oraz niedosłyszącym.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

podpisane odręcznie: curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny; podpisane pisemne oświadczenie potwierdzające obywatelstwo; kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1282) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie; kopie dokumentów potwierdzających min 3 letni staż pracy, 5 letnie doświadczenie zawodowe oraz 3 letnie doświadczenie w kierowaniu zespołem; podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwa skarbowe; podpisana odręcznie klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb tego naboru, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

.......................................................

Data i podpis kandydata do pracy”

podpisana klauzula informacyjna, o której mowa w art. 13 RODO dla kandydatów
do pracy w Ośrodku (załączona do niniejszego ogłoszenia).

Nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach postępowania rekrutacyjnego:

Etap I. Weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz dokonanie wstępnej oceny merytorycznej (ocena ofert przeprowadzona w oparciu o przesłane kwalifikacje kandydatów).

Etap II. Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy i dokonanie wyboru pracownika
na jej podstawie.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów w zamkniętej kopercie do sekretariatu Dyrektora lub przesłanie  za pośrednictwem poczty do dnia
22 października 2021 r. (decyduje data wpływu do Sekretariatu Ośrodka ) na  adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy
ul. Rozłogi 10, 01-310. Warszawa
z dopiskiem na kopercie: „Główny Księgowy”

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy rozpatrzy tylko te oferty, które zostaną złożone zgodnie z ww. wytycznymi. Dokumenty uważa się za dostarczone
w terminie, jeżeli wpłynęły na ww. adres w terminie do dnia 22 października 2021 r. do godz. 16.00.

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy (PDF 458KB)

Wyniki naboru na
wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Główny Księgowy w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy

W trakcie procedury naboru kandydatów na ww. wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy  nie została wyłoniona żadna osoba do zatrudnienia, nabór nierozstrzygnięty ze względu na brak ofertWprowadził Rusak Adam (OPS Bemowo) 2021-10-12
Aktualizujący Rusak Adam (OPS Bemowo) 2021-11-04
Zatwierdzający Zwierz Izabela (OPS Bemowo) 2021-11-04
Publikujący Zawodnik-Moranowicz Ewa (Gabinet Prezydenta (GP)) 2021-11-04
Wersja standardowa