Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - OPS Bemowo > Menu Przedmiotowe > Rekrutacja > Inspektor ds. Realizacji Świadczeń

Inspektor ds. Realizacji Świadczeń

  Drukuj
 
Typ ogłoszenia
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze
Nr referencyjny
04/2021
Stanowisko
Inspektor ds. Realizacji Świadczeń
Komórka organizacyjna/Podmiot
Ośrodek Pomocy Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
Dzielnica
Bemowo
Termin
20-04-2021
Etap
Zakończone postępowania rekrutacyjne
Załączniki

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy ul. Rozłogi 10 , 01-381 Warszawa

ogłasza nabór na wolne stanowisko

INSPEKTOR ds. REALIZACJI ŚWIADCZEŃ   (1 etat)
 w Zespole Realizacji Świadczeń i Analiz

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku   inspektora będzie należała  realizacja  świadczeń pomocy społecznej oraz obsługa bazy danych klientów OPS tj.:
• Wprowadzanie danych dotyczących świadczeń pomocy społecznej do bazy danych systemu informatycznego;  
• Weryfikowanie danych osobowych świadczeniobiorców pomocy społecznej znajdujących się w bazie danych systemu informatycznego;
•  Przygotowywanie i wydruk decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej oraz potwierdzanie prawa doświadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na podstawie zaakceptowanych planów pomocy przez Dyrektora oraz inne uprawnione osoby;
• Sporządzanie i prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją świadczeń;
• Sporządzanie zaświadczeń o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej w celu przedłożenia wskazanym podmiotom;
Sporządzanie metryk z postępowania w sprawie wydania zaświadczeń;
• Dokonywanie zgłoszeń do ZUS i sporządzanie dokumentacji rozliczeniowych z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego oraz emerytalnego i rentowego uprawnionych klientów OPS;
• Sporządzanie okresowych zestawień i sprawozdań z zakresu realizowanych świadczeń pomocy społecznej.
 
Wymagania konieczne:

• obywatelstwo polskie – o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust.2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1282),
• wykształcenie min. średnie 
• min. 4 letni staż pracy,
• min. 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie samorządu terytorialnego, pomocy społecznej,
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
• niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
• nieposzlakowana opinia.
• samodzielność i sumienność

Wymagania pożądane:
•  wykształcenie  wyższe I stopnia administracja

Warunki zatrudnienia na stanowisku:
• zatrudnienie nastąpi w oparciu o umowę o pracę  w wymiarze 1/1 etatu, 
• praca odbywać się będzie w pomieszczeniach Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo w Warszawie i poza nim. Budynek nie jest dostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących. Wejście do budynku dostosowane do wózków inwalidzkich. Budynek z windą wewnętrzną umożliwiającą przemieszczanie się wózkiem inwalidzkim między kondygnacjami. Toaleta dla osób niepełnosprawnych zlokalizowana na parterze. Siedziba Ośrodka monitorowana;
• praca  przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie i obsługą urządzeń biurowych;
• na stanowisku brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, słabowidzącym oraz niedosłyszącym.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• podpisane odręcznie: curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny;
• podpisane pisemne oświadczenie potwierdzające obywatelstwo;
• kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1282)
• kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
• kopie dokumentów potwierdzających min 4 lata  stażu pracy oraz 2 letnie doświadczenie,
• podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwa skarbowe;
• podpisana odręcznie klauzula o treści:  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb tego naboru, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

.......................................................
Data i podpis kandydata do pracy”
• podpisane oświadczenie dla potrzeb przyszłych rekrutacji (wyrażenie zgody jest dobrowolne):
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Rozłogi 10, w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy od dnia złożenia oferty nie dłużej niż 12 miesięcy.

.......................................................
Data i podpis kandydata do pracy”
• podpisana klauzula informacyjna, o której mowa w art. 13 RODO  dla kandydatów
do pracy w Ośrodku (załączona do niniejszego ogłoszenia).


Nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach postępowania rekrutacyjnego:

Etap I. Weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz dokonanie wstępnej oceny merytorycznej (ocena ofert przeprowadzona w oparciu o przesłane kwalifikacje kandydatów).
Etap II. Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy i dokonanie wyboru pracownika
na jej podstawie.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów w zamkniętej kopercie do sekretariatu Dyrektora lub przesłanie  za pośrednictwem poczty do dnia  20 kwietnia 2021 r. (decyduje data wpływu do Sekretariatu Ośrodka ) na  adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy
ul. Rozłogi 10, 01-310. Warszawa

z dopiskiem na kopercie: „INSPEKTOR ds. realizacji świadczeń”

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy rozpatrzy tylko te oferty, które zostaną złożone zgodnie z ww. wytycznymi. Dokumenty uważa się za dostarczone
w terminie, jeżeli wpłynęły na ww. adres w terminie do dnia 20 kwietnia 2021 r. do godz. 16.00.

Informacja o wynikach naboru (PDF 215KB)

 
 
Wprowadził Rusak Adam 09-04-2021
Aktualizujący Rusak Adam 30-04-2021
Zatwierdzający Zwierz Izabela (OPS Bemowo) 30-04-2021
Publikujący Zawodnik-Moranowicz Ewa (Gabinet Prezydenta (GP)) 30-04-2021
Liczba odwiedzin: 117
Rejestr zmian