Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - OPS Bemowo > Menu Przedmiotowe > Rekrutacja > Starszy inspektor lub Specjalista w Zespole Finansowo-Księgowym

Starszy inspektor lub Specjalista w Zespole Finansowo-Księgowym

  Drukuj
 
Typ ogłoszenia
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze
Nr referencyjny
01/2021
Stanowisko
Starszy inspektor / Specjalista w Zespole Finansowo-Księgowym
Komórka organizacyjna/Podmiot
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
Dzielnica
Bemowo
Termin
19-02-2021
Etap
Postępowania, w których upłynął termin składania aplikacji
Załączniki

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy
ul. Rozłogi 10 , 01-381 Warszawa

ogłasza nabór na wolne stanowisko

Starszy inspektor / Specjalista
w Zespole Finansowo-Księgowym

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku starszy inspektor / specjalista będzie należało między innymi:

obsługa finansowa projektów współfinansowanych ze środków EFS:

- wprowadzanie danych do systemu finansowo-księgowego i do obsługi projektów, np.SL2014,

- analiza wydatków pod względem wykonania zadań i paragrafów klasyfikacji budżetowej,

- kompletowanie dokumentów do składanych wniosków o płatność,

- bieżące przygotowywanie dokumentów opisowych do wydatków;

- przygotowywanie wniosków w sprawie zmian w budżecie

obsługa finansowa projektów socjalnych analiza wydatków pod względem wykonania zadań i paragrafów klasyfikacji budżetowej przygotowywanie wniosków w sprawie zmian w budżecie wprowadzanie danych do Centralnego Rejestru Umów.

Wymagania konieczne:

obywatelstwo polskie, wykształcenie średnie; co najmniej 3 letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku; co najmniej 5-letni staż pracy; pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

Wymagania pożądane:

wykształcenie średnie w przypadku starszego inspektora / wykształcenie wyższe I stopnia w przypadku specjalisty; znajomość obsługi komputera; komunikatywność; umiejętność pracy w zespole, pod presją czasu; umiejętność rozwiązywania problemów; dokładność, rzetelność, sumienność, zaangażowanie; odpowiedzialność; odporność na stres; wysoka kultura osobista; dobra organizacja pracy.

Miejsce pracy: Praca w budynku Ośrodka (I piętro) i poza nim. Bezpieczne warunki pracy. Budynek niedostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących. Wejście do budynku dostosowane do wózków inwalidzkich. Budynek z windą wewnętrzną umożliwiającą przemieszczanie się wózkiem inwalidzkim między kondygnacjami. Toaleta dla osób niepełnosprawnych zlokalizowana na parterze. Siedziba Ośrodka monitorowana.

Stanowisko pracy: Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze powyżej
4 godzin dziennie, obsługą urządzeń biurowych, przemieszczeniem się wewnątrz budynku. Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym.

Warunki zatrudnienia: zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym umowa o pracę może zostać zawarta na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy. Pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym podlega służbie przygotowawczej.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

podpisane odręcznie: curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny; podpisane pisemne oświadczenie potwierdzające obywatelstwo; kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1282 z późn. zm.) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie; kopie dokumentów potwierdzających 3 letnie doświadczenie zawodowe oraz 5-letni staż pracy, podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu
z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwa skarbowe; podpisana odręcznie klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb tego naboru, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

.......................................................

Data i podpis kandydata do pracy”

podpisane oświadczenie dla potrzeb przyszłych rekrutacji (wyrażenie zgody jest dobrowolne):

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Rozłogi 10, w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy od dnia złożenia oferty nie dłużej niż 12 miesięcy.

.......................................................

Data i podpis kandydata do pracy”

podpisana klauzula informacyjna, o której mowa w art. 13 RODO dla kandydatów
do pracy w Ośrodku (załączona do niniejszego ogłoszenia).

Nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach postępowania rekrutacyjnego:

Etap I. Weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz dokonanie wstępnej oceny merytorycznej (ocena ofert przeprowadzona w oparciu o przesłane kwalifikacje kandydatów).

Etap II. Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy i dokonanie wyboru pracownika na jej podstawie.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów w zamkniętej kopercie do sekretariatu Dyrektora lub przesłanie  za pośrednictwem poczty do dnia 19.02.2021 r. (decyduje data wpływu do Sekretariatu Ośrodka ) na  adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy
ul. Rozłogi 10, 01-310. Warszawa
z dopiskiem na kopercie: „Starszy inspektor / specjalista”

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy rozpatrzy tylko te oferty, które zostaną złożone zgodnie z ww. wytycznymi. Dokumenty uważa się za dostarczone
w terminie, jeżeli wpłynęły na ww. adres w terminie do dnia 19.02.2021 r. do godz. 16.00.

 
 
Wprowadził Rusak Adam (OPS Bemowo) 05-02-2021
Aktualizujący Rusak Adam (OPS Bemowo) 26-02-2021
Zatwierdzający Rusak Adam (OPS Bemowo) 26-02-2021
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 26-02-2021
Liczba odwiedzin: 336
Rejestr zmian